Natuurwerk

Samen aan het werk in en voor de natuur

Natuurbeheer en biodiversiteit zijn actuele thema’s die stad en platteland met elkaar verbinden. Herstel van biodiversiteit is vaak een kwestie van véél handen. Wij hebben die handen en het biedt onze deelnemers extra mogelijkheden om zich te ontwikkelen en te participeren in de samenleving.  Door mee te werken aan het behoud van waardevolle plattelandsnatuur en een gezonde leefomgeving voor iedereen, zorgen onze deelnemers ook weer voor anderen. Daarmee kunnen wij voor onze deelnemers én de natuur in Noord Holland écht het verschil gaan maken!

Stichting Landzijde wil de komende jaren naast de zorg voor haar deelnemers ook de zorg voor het landschap centraal stellen: boeren en deelnemers werken op de zorgboerderijen samen aan herstel van de natuur. In samenwerking met agrarische natuurverenigingen, maar ook vrijwilligers en de betrokken omgeving, gaan wij activiteiten op het gebied van natuurherstel ontwikkelen die we samen met de deelnemers uit kunnen voeren op onze boerderijen en wellicht daarbuiten (denk bv. aan natuurgebieden van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten).

Ons natuurbeheer project draagt bij aan:

  • Voor de deelnemers: mogelijkheid voor empowerment en participatie. Dit draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde
  • Voor de boeren: uitbreiding van de mogelijkheden voor dagbesteding en een positief imago voor de agrarische sector en toekomstbestendige landbouw
  • Voor de maatschappij: waardevolle plattelandsnatuur en een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Lees het artikel: voedselbossen op de zorgboerderij

Bekijk de video's

Biodiversiteit op het boerenerf

Het boerenerf biedt veel kansen voor biodiversiteit. In het open agrarische landschap van Noord- Holland zijn veel soorten afhankelijk van de boerenerven. Vogels, maar ook insecten en kleine zoogdieren profiteren van de variatie die op het erf te vinden is. Daarnaast zijn erven belangrijke ecologische stapstenen voor allerlei soorten.

Landzijde stimuleert en faciliteert haar zorgboeren om een erfscan te laten maken op hun boerderij, uitgevoerd door de agrarische natuurverenigingen. Bij een erfscan wordt gekeken hoe op het boerenerf de natuur en de biodiversiteit versterkt kunnen worden. Op basis van deze erfscan ontvangt de boer een deskundig advies, met concrete herstelactiviteiten voor op de boerderij. Denk hierbij bv. aan het planten van fruitbomen of -struiken, gefaseerd maaien, het plaatsen van nestkastjes, takkenrillen, overhoekjes en bloemenranden. Daarbij is de participatie van de deelnemers bij het uitvoeren van dergelijke maatregelen een belangrijk speerpunt.

Lees de tussenevaluatie van het project: Biodiversiteit op het boerenerf

Bingo: op zoek naar 60 soorten

nestkastjes in de maak op Giegel zorgboerderij

nestkastjes in de maak op Giegel zorgboerderij

boom planten op zorgboerderij Oostwijk

boom planten op zorgboerderij Oostwijk

Kennis van de bodem geeft je meer

Een vruchtbare bodem is de basis voor een goed renderend bedrijf. Natuurlijke processen in de bodem spelen daarbij een belangrijke rol. De bodem is een levend systeem, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien om de vruchtbaarheid en gezondheid te verbeteren.

In vervolg op het succesvolle project biodiversiteitsherstel op het boerenerf, zijn we in samenwerking met Water, Land en Dijken en stichting Wij.land een “bodem-kennis traject” gestart.

In dit bodemproject werken boeren aan verbetering van het bodemleven op hun eigen bedrijf. Tijdens verschillende bijeenkomsten met gastsprekers wordt inspiratie opgedaan en kennis gedeeld. Er wordt een bodemmonster gedaan op de boerderij, waarna bodemdeskundige Joost van der Kroon een individueel bedrijfsbezoek aflegt, de resultaten doorspreekt en advies op maat geeft.

Het is een meerjarig project, om de ontwikkeling van de bodem te kunnen volgen en de boeren te kunnen begeleiden om eventuele vervolgstappen te nemen binnen hun bedrijfsvoering. Met als doel een balans te vinden tussen opbrengst, dierenwelzijn en een gezond bodemleven. 
 

Samenwerkingspartners 

Landzijde werkt in dit project o.a. samen met de Agrarische Natuur Verenigingen in Noord-Holland en verschillende gemeenten. Ook zijn er een aantal fondsen die geld voor dit project beschikbaar hebben gesteld. Onderstaand worden de samenwerkingspartners weergegeven.